Adresa redacţiei: Str. Bulevardul Victoriei nr. 3-5, Email: redactie@realitateadorohoiana.ro, Telefon: 0331.402.010
DAS Dorohoi - Anunț angajare!
Realitatea DorohoianăData 22.09.2023 - 09:48:21
Anunturi
În conformitate cu dispozitiile Regulamentului cadru pentru stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 1336/2022, ale Codului Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform OUG 34/2023, privind reducerea cheltuielilor bugetare Directia de Asistență Socială Dorohoi organizeaza concurs, pentru ocuparea unei functii contractuale de executie, vacante de referent/administrator cladiri, pe durata nedeterminata, cu norma intreaga de munca, cu mentiunea ca acesta este post unic, deoarece  atributiile prin continutul si natura lor, nu se regasesc intr-o alta structura organizatorica.
DISTRIBUIE           

Concursul va avea loc in perioada 19 octombrie 2023 – 24 octombrie 2023, dupa cum urmeaza:

- 19 octombrie 2023, ora 09.00 – proba scrisa in cadrul careia se testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii postului pentru care se organizeaza concursul;

- 24 octombrie 2023, ora 09.00 – proba practica/interviul in cadrul caruia se testeaza abilitatile, aptitudinile si motivatia candidatilor.

 

Conditii generale de participare, conform art. 15 din HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice:

 

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;

 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

 8.  nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţii specifice necesare pentru postul de referent / administrator cladiri :

 

- Studii medii - absolvite cu diploma de bacalaureat;

- Abilități de comunicare;

- Cunostinte in domeniul: instalatiilor electrice, instalatiilor sanitare, centrale termice, panouri solare, securitatii si sanatatii in munca.

- Cunoştinţe operare PC.

 

Dosarele de înscriere vor cuprinde :

a) formular de înscriere la concurs, conform anexei nr. 2 la H.G. nr. 1336/2022, anexat prezentului anunt;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

 

Dosarele de concurs se prezintă împreună cu documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs – Birou Resurse Umane si servicii sociale furnizate prin asistentii personali.

 

Termenul de depunere al dosarelor: 10.10.2023, ora 16.00.

- fie la sediul D.A.S. Dorohoi, serviciul resurse umane și servicii sociale furnizate prin asistenții personali;

- fie încărcat, în format electronic, la adresa das@dasdorohoi.ro, respectând prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

În situația transmiterii documentelor prin poștă electronică, candidatul are obligația de a se prezenta cu documentele în original pentru certificarea acestora de către secretarul comisiei de concurs, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise, sub sancțiunea excluderii candidatului din cadrul concursului.

Transmiterea documentelor prin poșta electronică se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă și să nu existe informații sub formă de link în corpul e-mail-ului.

Orice document asumat în nume propriu de către candidat, transmis prin poșta electronică (formular de înscriere, declarație pe propria răspundere etc.), va fi semnat utilizând semnătura electronică avansată sau calificată.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

Nerespectarea termenului de depunere a dosarelor de concurs și a formatului menționat, după caz, conduce la respingerea candidatului.

Toate documentele se depun în limba română.

 

Tematica concursului pentru ocuparea postului de referent/administrator cladiri:

 

- Cunoștințe operare Microsoft Office Excel și Word (calcul tabelar, întocmire grafice, editarea texte) și să aibă cunoștințe de utilizare e-mail.

- Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă si de prevenire si stingerea incendiilor.

- Organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială organizată în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor

- Managementul și organizarea Direcției de Asistență Socială Dorohoi

- Răspunderea patrimonială conf. Codului Muncii

- Rezolvarea problemelor ce revin sectorului administrativ-gospodăresc.

- Cunostinte in domeniul: instalatiilor electrice, instalatiilor sanitare, centrale termice, panouri solare, securitatii si sanatatii in munca.

 

 

Bibliografie concurs referent/administrator cladiri:

 1. Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

 2. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

 3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare,

 4. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 5. H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea Regulamentelor Cadru de Organizare si Functionare ale Serviciilor Publice de Asistentă Socială si a Structurii Orientative de Personal – anexa nr. 2;

 6. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare – capitolul Primar și capitolul Consiliul Local;

 7. H.C.L. nr. 110/ 2023 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Direcţiei de Asistenţă Socială, din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi.

 

Cerinte proba practica:

- Operare PC

- Rezolvarea problemelor ce revin sectorului administrativ – gospodăresc

- Cunostinte in domeniul: instalatiilor electrice, instalatiilor sanitare, centrale termice, panouri solare, securitatii si sanatatii in munca.

Concursul se organizează, la sediul Direcției de Asistență Socială Dorohoi, str. Ștefan cel Mare, nr.43, Dorohoi, după cum urmează:

 

 • Depunerea dosarelor de înscriere în intervalul : 27.09.2023 - 10.10.2023 orele 16,00

 1. Selecția dosarelor: 12.10.2023 ora 10,00

 • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 13.10.2023 ora 12,00

 • Depunerea contestațiilor selecție dosare: 16.10.2023 până la ora 12,00

 • Soluționarea contestațiilor selecție dosare și afișarea rezultatelor: 17.10.2023 ora 14,00

 1. Proba scrisă: 19.10.2023 ora 09,00 la sediul Directiei de Asistenta Sociala Dorohoi.

 • Afișarea rezultatelor la proba scrisă – 20.10.2023 ora 10,00;

 • Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 23.10.2023 ora 10,00;

 • Soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 23.10.2023 ora -14,00;

 • Afișarea contestațiilor la proba scrisă: 23.10.2023 ora 16,00;

 1. Proba practica/ interviu – 24.10.2023 ora 09,00;

 • Afișare rezultate proba practica/interviu: 25.10.2023 ora 10,00;

 • Depunerea contestațiilor la proba practica/interviu: 26.10.2023 – ora 10,00;

 • Soluționare și afișare a rezultatelor după contestații la proba practica/interviu: 27.10.2023- ora 10,00;

 1. Afișarea rezultatelor finale – 30.10.2023 ora 10,00

 

Informaţii pot fi obţinute la sediul Directiei de Asistenta Sociala Dorohoi din str. Stefan cel Mare nr. 43 sau la telefon nr. 0231/617813, interior 15.

 

Urmăriţi ştirile RealitateaDorohoiana.ro si pe Google News

Comentarii


Articole din aceeași categorie
Primăria Dorohoi – Anunț privind aprobarea Taxei de salubrizare pe anul 2024. Sunt așteptate propuneri, sugestii, opinii, cu valoare de recomandare
Direcția Taxe și Impozite Locale Dorohoi – Anunț dezbatere publică privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Dorohoi, pentru anul 2024
DAS Dorohoi – ANUNȚ IMPORTANT privind acordarea venitului minim de incluziune (VMI)
Mesaj de condoleanțe din partea conducerii CAR Pensionari Dorohoi
DAS Dorohoi – Anuț ANGAJARE pe durată nedeterminată!
DAS Dorohoi - Anunț privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniţă aferente lunii octombrie 2023
Spitalul Municipal Dorohoi – Anunț pierdere!
Primăria Dorohoi – Anunț licitație pentru vânzarea unor suprafețe de teren
Sondaj
Cele mai citite
APEL UMANITAR - Să facem un miracol pentru Andreea: Donează și fii parte din drumul ei spre recuperare
1808
Accident rutier în Dorohoi. Femeie scoasă din mașină de către pompieri și transportată la spital pentru îngrijiri medicale
560
Mesaj de condoleanțe din partea conducerii CAR Pensionari Dorohoi
490
COD GALBEN în județ până mâine la ora 18:00
397
Fetiță de doi ani internată cu arsuri, în urma unui incendiu
346
Bărbat spitalizat după ce a intrat cu mașina într-un copac, la Vârfu Câmpului
329
DAS Dorohoi – ANUNȚ IMPORTANT privind acordarea venitului minim de incluziune (VMI)
304
Bursa Locurilor de Muncă - ICOPROF-BT-R organizată la Botoșani. 42 de persoane vor da probe de lucru în vederea încadrării
301
Accident rutier la Vorona, în această seară. Bărbat scos din mașină de către pompieri și ulterior spitalizat
294
Percheziții la persoane bănuite de braconaj piscicol - FOTO
286
Arhiva Video
ARHIVA VIDEO REALITATEA DOROHOIANĂ – Grupul umoristic „Lunaticii”, remember la zece ani de la ultimul spectacol - VIDEO&FOTO
ARHIVA VIDEO REALITATEA DOROHOIANĂ – Ovidiu Lipan „Ţăndărică”, recital incendiar la Dorohoi, în 2013
COMUNICAT & VIDEO - „Oamenii ALDE Botoşani sunt cei care fac diferenţa”
Vezi toată arhiva video
Anunţuri
Primăria Dorohoi – Anunț privind aprobarea Taxei de salubrizare pe anul 2024. Sunt așteptate propuneri, sugestii, opinii, cu valoare de recomandare
Direcția Taxe și Impozite Locale Dorohoi – Anunț dezbatere publică privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Dorohoi, pentru anul 2024
DAS Dorohoi – ANUNȚ IMPORTANT privind acordarea venitului minim de incluziune (VMI)
Mesaj de condoleanțe din partea conducerii CAR Pensionari Dorohoi
DAS Dorohoi – Anuț ANGAJARE pe durată nedeterminată!
Acest site foloseste cookie-uri pentru o mai buna functionare. Conform reglementarilor si indrumarilor privind cele mai bune practivi, orice utilizator din UE trebuie instiintat in aceasta privinta si trebuie sa isi dea acordul privind aceasta instiintare.


Sunt de acord