Adresa redacţiei: Str. Bulevardul Victoriei nr. 3-5, Email: redactie@realitateadorohoiana.ro, Telefon: 0331.402.010
Spitalul Municipal Dorohoi angajează medic specialist, specialitatea Medicină de laborator
Realitatea DorohoianăData 12.04.2024 - 12:52:19
Anunturi
Spitalul Municipal Dorohoi, cu sediul in municipiul Dorohoi, Bulevardul Victoriei nr.75, judetul Botoșani, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 166/2023, după cum urmează:
DISTRIBUIE           

Denumirea postului: Medic specialist, specialitatea Medicina de laborator

Numarul posturilor: 1 post vacant

Nivelul postului: functie de executie

Compartiment/structura : Laborator analize medicale

Durata timpului de lucru: 7 ore/zi, 35 ore/saptamana

Perioada: nedeterminata

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant  persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

Diploma de medic sau de licenta in medicina

Certificat de medic specialist specialitatea medicina de laborator

Certificat de membru la Colegiul Medicilor, insotit de avizul de exercitare a profesiei

Polita asigurare de raspundere civila profesionala,

 

(2) În vederea înscrierii pentru concurs, candidatul va depune la unitatea care a publicat postul un dosar cuprinzând următoarele documente:

a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (H.G. nr. 1.336/2022);

b) copia de pe diploma de medic sau diploma de licenta in medicina, certificat medic specialist

c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale , aviz libera practica, cu viza pe anul în curs, asigurare malpraxis

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România - declaratie pe propria raspundere

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

k) curriculum vitae, model comun european.

l) Taxa concurs – 150 lei

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. d) şi f) sunt valabile 3 luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

(4) În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant.

(5) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(6) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (2) lit. b), c), i) şi j), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (6) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.

(7) Documentul prevăzut la alin. (2) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (2) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

(8) Documentul prevăzut la alin. (2) lit. g) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.


 

Concursul consta in urmatoarele etape:

  1. selectia dosarelor de inscriere si stabilirea punctajului rezultat din analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice pentru proba suplimentara de departajare ( proba D), prevazut in anexa nr. 3 la Ordin

  2. proba scrisa

  3. proba practica

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta

BIBLIOGRAFIA

 

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Medic specialist specialitatea medicina de laborator, in cadrul Lab. Analize medicale

 

1. R. Păun -Tratat de medicină internă (Hematologie), vol I - Ed. Medicală, Bucureşti, 1997

2. R. Păun - Tratat de medicină internă (Hematologie), vol II - Ed. Medicală, Bucureşti, 1999

3. Delia Mut Popescu - Hematologie Clinică, Ed. Medicală, Bucureşti, 1994

4. Veronica Dinu, E. Trutia, Elena Popa Cristea, Aurora Popescu - Biochimie Medicală Mic tratat Ed. Medicală, Bucureşti, 2000

5. Lucia Debeleac - Microbiologie Medicală, Ed. Medicală şi Pedagogică, Bucureşti, 1992

6. Lucia Debeleac - Microbiologie, Ed. Medicală Amaltea 1994

7. Costin Cernescu - Virusologie Medicală Ed. Medicală, Bucureşti, 2000

8. Simona Rădulescu - Parazitologie Medicală Ed. All, 2000

9. Kondi-Anghel - Laboratorul Clinic Hematologie Ed. Medicală Bucureşti, 1981

10. Metode Curente pentru analize de Laborator Clinic, Ed. Medicală, Bucureşti, 1982

11. Florica Enache, Maria Stuparu -Diagnosticul de laborator în hemostază, Ed. All, 1998

12. Coordonator - E. Trutia - Manual de Laborator Ed. Tehnoplast Company SRL, Bucureşti, 1999

13. Metode de laborator de uz curent - Ed. Medicală, Bucureşti, 1997

14. Practica Diagnosticului Imunochimic - Ed. Medicală Bucureşti, 1986

15. D. Buiuc - Microbiologie Medicală Ed. Medicală şi Pedagogică Bucureşti, 1992

 


 

TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Medic specialist specialitatea medicina de laborator, in cadrul Lab. Analize medicale

 

I. PROBA SCRISA

1. Diagnosticul de laborator al productiei si distructiei de eritrocite. (1,2,3)

2. Metabolismul fierului: date normale, fiziopatologie, metode de explorare in laboratorul clinic. (1,2,3)

3. Diagnosticul de laborator al hemolizei extravasculare si al hemolizei intravasculare. (1,2,3)

4. Anomaliile morfologice ale globulului rosu: descriere, semnificatie, metode de evidentiere.(1,2,3)

5. Hemostaza si fibrinoliza: mecanisme, reglare, explorare in laboratorul clinic. (1,2,3)

6. Definitia, clasificarea patogenica si metodologia de identificare a urmatoarelor tipuri de anemii: hipocrome, hemolitice, megaloblastice. (1,2,3)

7. Definitia, clasificarea si criteriile de diagnostic ale bolilor mieloproliferative cronice: leucemia, granulocitara cronica, mielofibroza cu metaplazie mieloida, policitemia Vera, trombocitemia hemoragica. (1,2,3)

8. Definitia, clasificarea si criteriile de diagnostic ale leucemiei limfatice cronice si ale leucemiei cu celule paroase.(1,2,3)

9. Leucemiile acute (L.A.): clasificarea (criteriile FAB) si metodele de diagnostic (examenul morfologice, citochimia optica si ultrastructurala, imunofenotiparea, examenul citogenetic, genetica moleculara. (1,2,3) 10. Sindroame mielodisplazice (SMD): definitie, clasificare (criteriile FAB), diagnosticul diferential dintre SMD si LA. (1,2,3)

11. Sindroame hemoragice (SH): clasificare, metodologia diagnosticului. Se vor trata urmatoarele afectiuni: SH de cauza trombocitara, hemofiliile, boala Von Willebrand, sindromul coagularii intravasculare diseminate, fibrinoliza primara. (1,2,3)

12. Sistemele ABO si Rh: antigene si anticorpi regulari si imuni; regulile transfuzionale de compatibilitate ABO si identitate si compatibilitate Rh; regulile imunologice ale transfuziei; accidentele imunologice ale transfuziei. (1,2,3)

13. Proteinele: (4) - peptide biologic active - nivele de organizare a macromoleculelor proteice (structura primara, secundara, suprasecundara, tertiara, domeniile, structura cuaternara) - biosinteza proteica (etape) - metabolismul aminoacizilor - reactiile de transaminare si dezaminare oxidativa - degradarea scheletului de atomi de C (defecte genetice) - ciclul ureei

14. Glucide (4) - glicoliza - gluconeogeneza - ciclul acizilor tricarboxilici

15. Lipide (4) - biosinteza acizilor grasi - degradarea acizilor grasi (B-oxidarea) - formarea corpilor cetonici - acetoacetatul ca sursa de energie - derivati ai acizilor grasi: prostaglandine, tromboxani, leukotriene - colesterolul - biosinteza - acizi biliari - lipoproteinele serice (structura, hiperlipoproteinemiile primare si secundare)

16. Enzime (4) - structura enzimelor - izoenzime - functia catalitica a ARN - notiuni de cinetica enzimatica 17. Morfologia si structura celulei bacteriene. (5,6)

18. Procesul infectios; caracterele de patogenitate ale germenilor (factorii de patogenitate). (5,6)

19. Actiunea agentilor fizici, chimici si biologici asupra microorganismelor. (5,6)

20. Genetica bacteriana (organizarea materialului genetic, variabilitatea genetica). (5,6)

21. Antibiotice (mecanisme de actiune pe celula bacteriana, rezistenta bacteriilor la antibiotice). (5,6)

22. Antigene (definitie, proprietati). (5,6)

23. Factorii de aparare nespecifica.(5,6)

24. Raspunsul imuni umoral(5,6)

25. Raspunsul imuni celular.(5,6)

26. Dinamica raspunsului imun. Imunomodulatori.(5,6)

27. Deviatiile raspunsului imun (toleranta imunologica, hipersensibilitate, autoimunitate). (5,6)

28. Coci Gram pozitivi (stafilococi, streptococi, pneumococi). Caractere generale, de patogenitate, diagnostic de laborator.(5,6)

29. Coci Gram negativi (meningococ, gonococ). (5,6)

30. Enterobacteriaceae strict patogene (Salmonella, Shigella). Caractere generale, de patogenitate, diagnostic de laborator.(5,6)

31. Enterobacteriaceae conditionat patogene (Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Proteus Yersinia). Caractere generale, de patogenitate, diagnostic de laborator.(5,6)

32. Parvobacteriaceae (Haemophilus, Brucella, Bordetella) Caractere generale, de patogenitate, diagnostic de laborator.(5,6)

33. Bacili Gram pozitivi (Corynebacterium, Bacillus). Caractere generale, de patogenitate, diagnostic de laborator.(5,6)

34. Germeni anaerobi (Clostridium, germeni anaerobi nesporulati). Caractere generale, de patogenitate, diagnostic de laborator.( 5,6)

35. Proprietati generale ale virusurilor (structura, clasificarea si multiplicarea). (7)

36. Virusurile hepatice (clasificarea, diagnostic de laborator).(7)

37. HIV (diagnostic de laborator).(7)

38. Virusurile gripale (clasificare, diagnostic de laborator).(7)

39. Echinococcus granulosus (patogenie, diagnostic de laborator).(8)

40. Trichinella spiralis (patogenie, diagnostic de laborator).(8)

41. Toxoplasma gondi (patogenie, diagnostic de laborator).(8)

42. Trichomonas (patogenie, diagnostic de laborator).(8)

43. Infectii parazitare oportuniste in sindroame de imunodeficienta (patogenie, diagnostic de laborator).(8)

 

II. PROBA PRACTICA DE LABORATOR - HEMATOLOGIE (9,10,11)

1. Pregatirea materialului si recoltarea sangelui pentru hemograma. Coloratiile uzuale. Picatura groasa.

2. Numararea eritrocitelor, leucocitelor, trombocitelorDeterminarea reticulocitelor. Indici eritrocitari. Determinarea VSH.

3. Teste citochimice: FAL, peroxidaze, Sudan, esteraze, Pas, hemosiderina medulara si urinara.

4. Mielograma.

5. Examenul morfologic (examinarea si interpretarea unor frotiuri sanguine si medulare si a unor amprente de organe hematopoietice).

6. Concentratul leucocitelor.

7. Rezistenta osmotica, autohemoliza, determinarea corpilor Heinz, determinarea hemoglobinei alcalinorezistente, testul Brewer, testul de siclizare, testul Ham, testul cu sucroza, testul Sia.

8. Determinarea grupelor sanguine; teste de compatibilitate.

9. Teste pentru diagnosticul bolilor autoimune: test Coombs, test indirect cu eritrocite papainate, aglutinine la rece, hemolizine, determinarea FAN si a celulelor LE, dozarea complementului, determinarea factorului reumatoid, latex si Waaler-Rose.

10. Testul rozetelor E si EAC.

Urmăriţi ştirile RealitateaDorohoiana.ro si pe Google News

Comentarii


Articole din aceeași categorie
Spitalul municipal Dorohoi angajează registrator medical
Spitalul municipal Dorohoi angajează infirmieră
Spitalul municipal Dorohoi angajează asistent medical debutant
Spitalul Municipal Dorohoi angajează medic neurolog
Spitalul Municipal Dorohoi angajează medic generalist
Spitalul Municipal Dorohoi angajează doi medici specialiști, specialitatea chirurgie generală
Spitalul Municipal Dorohoi angajează medic specialist pediatru
ANUNȚ - DAS Dorohoi angajează patru medici școlari cu jumătate de normă, la Cabinetele Medicale Școlare
Sondaj
Mergeți la vot la alegerile locale și europarlamentare din data de 9 iunie?
Cele mai citite
(P) Caravana Medicală AUR prezentă ieri la Șendriceni - FOTO&VIDEO
828
The Color Run, activitate în premieră la Dorohoi, de Ziua Copilului
480
Anunț angajare! O asociație din județ angajează „GOSPODAR”
471
Pelerinaj la mănăstirile din zona Neamțului pentru elevii cu rezultate deosebite la Olimpiada de Religie - FOTOGALERIE
438
Spitalul Municipal Dorohoi angajează medic specialist pediatru
341
Tânără din Hilișeu Horia dată dispărută!
339
(P) Caravana medicală AUR – Un nou început pentru sănătatea botoșănenilor
334
Ziua Copilului 2024 – Vezi programul propus de către organizatori!
312
Incendiu provocat de câțiva copii care s-au jucat cu focul
306
ANUNȚ - DAS Dorohoi angajează patru medici școlari cu jumătate de normă, la Cabinetele Medicale Școlare
292
Arhiva Video
ARHIVA VIDEO REALITATEA DOROHOIANĂ – Grupul umoristic „Lunaticii”, remember la zece ani de la ultimul spectacol - VIDEO&FOTO
ARHIVA VIDEO REALITATEA DOROHOIANĂ – Ovidiu Lipan „Ţăndărică”, recital incendiar la Dorohoi, în 2013
COMUNICAT & VIDEO - „Oamenii ALDE Botoşani sunt cei care fac diferenţa”
Vezi toată arhiva video
Anunţuri
Spitalul municipal Dorohoi angajează registrator medical
Spitalul municipal Dorohoi angajează infirmieră
Spitalul municipal Dorohoi angajează asistent medical debutant
Spitalul Municipal Dorohoi angajează medic neurolog
Spitalul Municipal Dorohoi angajează medic generalist
Acest site foloseste cookie-uri pentru o mai buna functionare. Conform reglementarilor si indrumarilor privind cele mai bune practivi, orice utilizator din UE trebuie instiintat in aceasta privinta si trebuie sa isi dea acordul privind aceasta instiintare.


Sunt de acord